Hybrids Potential | Pavel Příkaský

Pavel Příkaský

Hybrids Potential

Atriun na Žižkově, Praha/Prague 2018

Hybrids Potential

pun as a carrier of projections of hope
moments of life in the installation as mistakes, painting between illusion and surface, abstraction and description, object and plane
hybrid of an animal and a human as an uncertain possibility of future cure
creative autonomy in the public asset of science
unforeseeable transformation of temporary bodies
obscure phenomena, inclassificable forms of unknown origin
static character of a picture in the dynamics of life forms
fringing as currents and spots to touch, protrusions of putty, blending of the object and context
extreme body proximity and a picture on the tongue, gallery wall as a live tissue
tongue surface

(Pavel Příkaský and Mariana Serranová)
/
Hybrids Potential

hříčka jako nosič projekcí naděje
momenty života v instalaci jako chyby, malba mezi iluzí a povrchem, mezi abstrakcí a popisností, mezi objektem a plochou
hybrid zvířete a člověka jako nejistá možnost budoucí léčby
tvůrčí autonomie ve veřejném statku vědy
nepředvídatelná transformace dočasných těl
nejasné jevy, nezařaditelné formy neznámého původu
statičnost obrazu v dynamice životních forem
třásně jako proudy i místa pro dotek, výčnělky tmelu, splývání objektu a kontextu
extrémní blízkost těla a obraz na jazyku, stěna galerie jako živá tkáň
povrch jazyka

(Pavel Příkaský a Mariana Serranová)

Acrylic painting on canvas, electron microscope photography, fabric fringes, silicone